TÉMATA PŘEKLADŮ / Thematik

právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů plynoucích ze sporů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, dále notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu
hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti. Komplexní audity na bázi požadavků GRI (Global Reporting Initiative) 3.0, 3.1 a 4, na bázi IIRC (International Integrated Reporting Council) «v dnešní době většina společností kótovaných v indexu DAX 30»
projekty – cíl evropská územní spolupráce – projektové žádosti, doprovod malých i velkých projektů, vyúčtování
stavební dokumentace – územně plánovací a stavebně technické dokumenty, územní a stavební povolení a dokumentace, územní plány, přeshraniční regionální plánování, výstupy ze spolupráce příslušných ministerstev v Čechách, Sasku a Bavorsku zastoupených ve smíšených mezistátních pracovních komisích
hornictví a důlní činnost – i v historickém kontextu, báňská technologie a těžební průmysl – popisy rudných i nerudných ložisek, specifika těžebních území, použitá báňská technologie současná a historická – středověká
certifikáty systémů managementu řízení kvality (QMS) a s nimi související ISO certifikací především podle požadavků ISO 9001:2009, environmentálního řízení (ISO 14001:2005), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2008), u certifikátů pro svařování kovových materiálů (ISO 3834-2,3,4) v komplexním oboru automotive a s ním souvisejícími certifikačními požadavky podle certifikace ISO/TS 16949 a především VDA 6.1 a 6.4, zabýváme se lokalizací technologie produkčního softwaru, SW pro skladové celky a jeho lokalizací, a s ním související terminologii pro řízení a regulaci
doprava
obnovitelné zdroje energie

***
Recht – Vertragswerke – Versicherungs,- Arbeits- und Handelsverträge, Gerichtsbeschlüsse, Entscheidungen der Einzelrichter und Senate aus Streitsachen im Bereich der ZPO und des BGB, Handelsrecht, des Weiteren notarielle Protokolle und Beglaubigungen und Beurkunden sonstiger öffentlicher Urkunden, Stellungnahmen der Sachverständigen
Wirtschaft – Rechnungsunterlagen, Rechnungsprüfungen (Audits) und sonstige Nachweise und Berichte der Gesellschaft, Bilanzen und GuV sowie weitere Unterlagen im Zusammenhang mit einer Rechnungsprüfung der Gesellschaft auf der Grundlage der Vorgaben von GRI (Global Reporting Initiative) 3.0, 3.1 a 4, auf der Grundlage von IIRC (International Integrated Reporting Council)
Projekte – Ziel Europäische Europäische Territoriale Zusammenarbeit  – Projektanträge, Begleitung kleiner und großer Projekte, Abrechnung
Bauunterlagen – Raumplanungs- und bautechnische Unterlagen – Flächennutzungsbescheide un Baugenehmigungen, Raum- und Bauleitpläne, grenzüberschreitende regionale Planung, Output aus der Zusammenarbeit der sachlich zuständigen Ministerien in Tschechien, Sachsen und Bayern
Bergbau und Rohstoffgewinnung – auch im historischen Kontext, Bergbautechnologie und Abbauindustrie – Beschreibungen von Lagerstätten, spezifische Vorgaben für Abbaugebiete, angewandte Bergbautechnologie heute und im Mittealter
Zertifizierung der QM-Systeme und der zusammenhängenden  ISO-Zertifizierung insbesondere nach Anforderungen der ISO 9001:2009, der Umweltprüfung (ISO 14001:2005), Arbeitssicherheit (OHSAS 18001:2008), und Zertifikate für Schweißen von Metallen (ISO 3834-2,3,4) im komplexen Bereich Automotive und mit ihm zusammenhängenden Zertifizierungsanforderungen nach ISO/TS 16949 und v.a.D. VDA 6.1 und 6.4, wir lokalisieren Produktionssoftware, SW für Lageranlagen unter Einsatz der Steuerungs- und Regelungstechnik
Verkehr
Erneuerbare Energien